نمایندگان فروش

آب معدنی وستا در سراسر ایران

 

ما را در همه جای ایران بیابید

نمایندگان فروش و آدرس های آنها :

در زیر آدرس برخی از نمایندگان فروش آب آشامیدنی وستا را مشاهده خواهید کرد


نماینده1 شیراز

نام فروشگاه : دادگر

تلفن : 09173112417


نماینده2 اصفهان

نام فروشگاه : فراستیان

تلفن : 09133149729نماینده3 شهریار

نام فروشگاه : جوزانی

تلفن : 09126971108


نماینده4 کرمان

نام فروشگاه : کریمی

تلفن : 09170188184


نماینده5گیلان

نام فروشگاه : صمیمی

تلفن : 09116388050


نماینده6 بیرجند

نام فروشگاه : قریشی

تلفن : 09190294071


نماینده7 مشهد

نام فروشگاه : موسوی

تلفن : 09354640014


نماینده8 کرمانشاه

نام فروشگاه : دستخوش

تلفن : 09382115829


نماینده9 تبریز

نام فروشگاه : شمیزی

تلفن : 09141002438


نماینده10 سیرجان

نام فروشگاه : علوی

تلفن : 09132458061


نماینده11 مازندران

نام فروشگاه : رستمی

تلفن : 09119191720


نماینده12 رامسر

نام فروشگاه : زینلی

تلفن : 09362507607


نماینده13 گرگان

نام فروشگاه : احمدی

تلفن : 09021008956

شما نیز به لیست نمایندگان ما اضافه شوید


لطفا با مطالعه و ارسال مدارک مورد نیاز که در زیر بیان شده جهت همکاری با وسـتـا اقدام نمایید
مدارک خود را جهت بررسی کارشناسان ما به ایمیل info@vestawater.ir ارسال نمایید

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

شرایط اخذ نمایندگی

مورد اول مورد دوم مورد سوم

Language